خانه / شاهنامه فردوسی به تالشی

شاهنامه فردوسی به تالشی

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت اول

شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در اولین قسمت  داستان سیمرغ و زال   متن داستان سیمرغ و زال به نوشتار رمضان نیکنهاد -لینک وبلاگ تالشسنامه شاهنامه فردوسی  

ادامه نوشته »

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت چهارم

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت چهارم شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در چهارمین قسمت  داستان سیمرغ و زال    

ادامه نوشته »

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت سوم

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت سوم شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در سومین قسمت  داستان سیمرغ و زال  

ادامه نوشته »

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت دوم

شاهنامه(صوتی)افسانه سیمرغ(داستان زال) قسمت دوم شاهنامه فردوسی به تالشی شاهنامه فردوسی با ترجمه آقای رمضان نیکنهاد و صدای سهیل آبسکون -موسیقی متن از فیلم هابیت در دومین قسمت  داستان سیمرغ و زال      

ادامه نوشته »