خانه / بزرگان قوم تالش

بزرگان قوم تالش

مصاحبه تلفنی با دکتر علی ماسالی

مصاحبه تلفنی فرهاد آبسکون از رادیو تالشی صدای داریباغ با دکتر علی ماسالی پژوهشگر اهل ماسال این مصاحبه به زبان تالشی می باشد . گفتگویی در رابطه با آداب و روسوم قوم تالش در روزهای نوروز و همچنین وضعیت زبان تالشی در طی این سال ها اگر از شنیدن این …

ادامه نوشته »