خانه / وبلاگ / مصاحبه گروه تلگرامی تالشان با مدیر رادیو تالشی صدای داریباغ

مصاحبه گروه تلگرامی تالشان با مدیر رادیو تالشی صدای داریباغ

مصاحبه گروه تلگرامی تالشان با مدیر رادیو تالشی صدای داریباغ

مدیران گروه تالشان در تلگرام سعید زبردست و علی رستمپور

در ان مصاحبه که ساعت۲۲ روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ صورت گرفت سهیل آبسکون به سوالات کاربران این گروه پاسخ داد. محور اصلی این سوالات رادیو تالشی صدای داریباغ بود.

سلام و ادب و ایتروم ختمتی چمه خاسه رفقن
جناب سهیل ابسکون اگر حضورر استه ک امه شنا گفتگو شروع بکرم🙏🙏🙏🙏

از نی سلام کرم شمه عزیز مدیرون خدمت و همه تالشونی ک ام گروه دیله حضور دارن و چمه گفتگو(واته مس) خونون🌺🌺

سلام سهیل جان خیلی خش اومیره از ام ک اشته وختر نوئه و ام گروه کو شرکتر کرده تا چمه عزیزه تالشون خدمتی کا در مورد رادیو تالشی داریباغی سسی گفتگویی بداری ممنونیمه ت کا

جناب آبسکون ایتی در مورد تاریخچه رادیوه امرا بواین چه ماقع ای شروع کردینه ?

خواهیش کرم مرا افتخار استه ک شمه خدمت مندیمه
سلام اقای ابسکون عزیز خش امینه🌹

ام رادیو ایله فکری استا ک زمستون ۹۲ چ درباره لوا کردمونه (از/فرهاد/فرشاد) که مدتی گذشته ک روز دهم شهریور۹۳ رادیو پخش آکردمونه

چمه رادیو محور اصلی گفتار تالشی فومنی استه ولی طول هم ۲سال دوستونی داشتمونه ک بخش تالشی شمالی امشون کمک کرده / مثلا آقای بهاری چمه راهنما استه درباره تالش شمالی
سهیل عزیز
رادیو تالشی صدای داریباغ خیلی چمه تالشون را نوم اشنایه
و در ام مدت دو سال وات و مس های چاکی رون مردومی را ام رادیو کا تهیه ویندرونه و پخشرون اکرده
تا اورو چنده چمه تالشون اهل قلمون شمنه کمک کرده ?
چنده شمه رضایت دارن چمه شاعرون و نویسندؤن شنوندَئون کو??
و چه انتظاری دارن?
امه وقتی شروع کردمونه تازه موجی را دلاکا فیسبوکی دیلکو تالشن فعالینا . ویشتر فعالین تالش که اینترنت مندینا امنه همکاری دارین ام مدت الان نی ام همکاری ایدامه داره-شمه آقای رستمپور همیشه چمه کاریکو امنه همرایرع اشت قشنگ شعرونه/خانم صبا و خیلی شاعرن ک امه قابل زونون اشتن شعری آدن پخش آبو/خیلی شاعرون و نویسندعون دارم ک امه دوس داریمون ام کاریکو همراه ببین شاید چمه کار ایشکالی داری که خواسته نیشونه /ولی امه همیشه استقبال کرم امجور همکاریکو

جناب آبسکون با چه هدفی آغاز بکار کردینه ?

وقتی تصمصیم گتمونه ک احساس کردمونه تالشن با ام تاریخ فرهنگ شعر و موسیقی چتیه ک رسانه ای ندارن یا وقت رسانه ای جوری استه ک ربطی به فرهنگ ندارع / با ام فکر ک هرکس اشتن زونوستعونه کاری بکره تالشی را شروع کردمونه -امه پادکست رچ کریمون واتمنه چرا تالشی را رچ مکرم؟

سهیل عزیز
رادیو تالشی صدای داریباغ خیلی چمه تالشون را نوم اشنایه
و در ام مدت دو سال وات و مس های چاکی رون مردومی را ام رادیو کا تهیه ویندرونه و پخشرون اکرده
تا اورو چنده چمه تالشون اهل قلمون شمنه کمک کرده ?
چنده شمه رضایت دارن چمه شاعرون و نویسندؤن شنوندَئون کو??
و چه انتظاری دارن?
امه وقتی شروع کردمونه تازه موجی را دلاکا فیسبوکی دیلکو تالشن فعالینا . ویشتر فعالین تالش که اینترنت مندینا امنه همکاری دارین ام مدت الان نی ام همکاری ایدامه داره-شمه آقای رستمپور همیشه چمه کاریکو امنه همرایرع اشت قشنگ شعرونه/خانم صبا و خیلی شاعرن ک امه قابل زونون اشتن شعری آدن پخش آبو/خیلی شاعرون و نویسندعون دارم ک امه دوس داریمون ام کاریکو همراه ببین شاید چمه کار ایشکالی داری که خواسته نیشونه /ولی امه همیشه استقبال کرم امجور همکاریکو
جناب آبسکون با چه هدفی آغاز بکار کردینه ?
وقتی تصمصیم گتمونه ک احساس کردمونه تالشن با ام تاریخ فرهنگ شعر و موسیقی چتیه ک رسانه ای ندارن یا وقت رسانه ای جوری استه ک ربطی به فرهنگ ندارع / با ام فکر ک هرکس اشتن زونوستعونه کاری بکره تالشی را شروع کردمونه -امه پادکست رچ کریمون واتمنه چرا تالشی را رچ مکرم؟
چه نیرو و چیزی شمه تیم سه نفری بین استا ک انجور رشدرون کرده و سِر آوَه چمه شیوار پگلینه
امه هر سه نفر با امکه هرکس چیون اشتن شخصیه کارون کو دوس داره ایگله حس مشترک نی دارم ک تالش استه. ام حس مشترک وقتی استا که اولین بار ضبط کردمونه امی امرا داری ک چمه علاقه را کاری کردمونه هی واسی هر دفعه ام حس قویترا حتی وقتی چمه شخصیه زندیگکو مشکلونی داریمون گرد آبیمون دهم هر ماه برنامه پخش آکریمون
امه گردی تالشن همیشه ناجه دارم ک شمه رادیو پا بیگره و ای روزی در رادیو سراسری تالشی کا شمه سس و برنامه چمه تالشن بمسن
شمه سه نفر وِر زحمترون کشه رادیو تالشی را و چمه گردی وظیفه یه ک به شمه کمک بکرم
اگر ممکینه امه را توضیح بدیین ک چنجور چمه شاعرن و نویسنده و شنونده شان شمه را پیوم ادن و شمه نه در ارتباط ببون??
شمه لطف دارین – امرا افتخار استه ک هرماه خایم بخشون پچینم دیعسم چند گله صتا دارم چمه شاعرون کو – امه همه ی اجتماعیه شبکعون کو با آدرس @radiodarbagh مندیمونه – یا سایت radiotaleshi.ir حتی فیسبوک نی امه همیشه منتظریمونه تالش شاعرون و نویسندعون متنو صتا را
درمورد مجله pdf امرا ایتی توضیح بدین لطفا ?
ام ایگله تازه کار استه ک چمه رادیو گروه و دیگر کسونی که تالشی را زحمت کشن همکاری دیریمونه – ام مجله چاپی نیه و اینترنتی پخش آبو-مجله ای استه ک فارسی و تالشی چ دیله نویسم – تالشی ک ام مجله داره شمالیه تالشی استه با حروف لاتین (امنی چ دلیل امکه بشایم به نوشتار معیار آرسم)

آقای آبسکون خدا قوت شمه شنونده ان بیشتر در کم قسمت بیشتر استینه و آیا در خارج هم شنونده دارن

سلامت ببین – چمه فیسبوکی آمار ویشتر شهرستان تالشی نوشون ده -ولی از وقتی تلگرام اومه ویشتر جاعون کو پیام دارم -درباره خارج از کشور تالشونی که مقیم کانادا و آمریکا استنا امرا پیام نواشونا – شمالی تالش نی استا ک همیشه امه حمایت کرن با امکه چمه لهجه فرق کره –
سهیل عزیز مجله پی ادف و دییر فعالیت های شمه در زمینه فرهنگی باعیث نبو ک از کیفیت رادیو کم آبو و تاثیر منفی بداره??
رادیو همیشه اشتن جا داره – رادیو دهم پخش آبو و چ کارن اشترا زمان دارن مجله درسته الان مدتیه ج سر وقت نوامه ولی رادیو و مجله ایله هدف دارن -تکرار نینه ولی هدف کلی ایله استه . گروه مجله کمی فرق کره رادیونه محله گروه از امه سه نفر استه تا نویسندعونی شمالیه تالشیکو
آقای آبسکون تا به حال آیا از طرف مسوول سیاسی تالش زبان هیچ گونه حمایت شمه کردشونه یا نه؟
تا ام لحظه ک شمه خدمت مندیمه نه -حمایتی نداریمون
جدیدا تبلیغات نی دارن چتیه و چقدر پول خا برای تبلیغ تالشون کار در رادیو شمه ?نمونه کار نی دارن بواین امرا لطفا
تبلیغاتی ک داریمون ایله حرکت خودجوش استا از طرف آقای طاهر ماسوله – امکه چده هزینه داره بی چ درباره لوا ببو – امجور تبلیغ ایی خوبی داره ک همیشه برنامه فایل صوتی دیله نوا و هرکس با برنامه بمسه تبلیغی نی مسه -نمونه تبلیغی الان شمرا نم

جناب آبسکون عزیز فیکر کرن چقدر ام خدمات ارزشمند شمه تالشی را چاک ببو?

خدا ایی قوتی امه ادوشه امنی تا شایم کار کرم تازه چیونی ورم تا بشایم تالشی را قدمی پیگیرم- امکه چده چاک ببو بی تالشن بوان ک ام کارن تاثیر دارن یا نه

سهیل عزیز شمه چه اینتظاری از مردوم تالش دارن در مورد همکاری با شمه برای رادیو تالشی?
از جَوُن های تالش زوُن از میلت تالش بزرگ چه درخواستی دارن ?

از خام بوام ام حرکتی ایله کار شخصی ک چمه شنه مزونون ام رادیو ایله رادیویی بزونون همه تالشون شنه – ایجوری حمایتن استینه که معنوی حیساب بون و تاثیر روحی داره گروه را مثلا رادیو کانالی عضویت یا فیسبوک – یا اگه جایی وینن امه اشتباه کرم بان تذکر بدن بوان چمه ایشکالی

چمه فیسبوکی آمار ویشتر شهرستان تالشی نوشون ده -ولی از وقتی تلگرام اومه ویشتر جاعون کو پیام دارم -درباره خارج از کشور تالشونی که مقیم کانادا و آمریکا استنا امرا پیام نواشونا – شمالی تالش نی استا ک همیشه امه حمایت کرن با امکه چمه لهجه فرق کره –

جناب آبسکون چه گفی برای منتقدین شمه دارند. اینفر تازگی شمه کو اینتقاد شدید کردشه
هرکاری وقتی عمومی آبو حتمت کسونی استنیه ک منتقد ببون و ام عادیه – انتقادی ک به امه استا اما ک امه بد تالشی لوا کرم برنامه دیلکو و ام باعیث تخریب تالشی به – یعنی تا الان تالشی منبع تخریب نداری ولی چمه برنامه باعیث به الان ! تالشی اصیل تر واته ایچی استه ک امه بی سعی بکرم ایرا ولی وقتی آموزشی وجود نداره نبو هیچی کاری مکری -اصل چ نظر امرا قابل احترامه ولی فقط امه تخریب کردمونه ؟
سهیل عزیز الان در ای شرایطی قرارمون گته ک افراد زیادی تالشی را قلم ژنن و نویسن و شعر وان و کارهای فرهنگی انجوم دَن
که خیلی ام کارن پایَه و زیر بَنایی چاکی ندارن و اشتن سلیقه نه اشترا نویسن و عمل کرن
شمه منبع های دارن و شناسن از قبیل استاد نعمتی و نیک نهاد و…..
ایا شمه رادیو دیله کارون ایشاره کردرونه ک چمه تازه پِرَسِن ام عزیزون کا تجربه و کمک ویگرن تا ویشتر تالش نیویشته آزونون و دست از فالشی نویسی و سرودن شعر های فالشی پیگرن وراه و رَوییه درستی اینتخاب بکرن و ام تالشه اوسائون کو آموجون?
ام ک الان خیلین خان کاری بکرن تالشی را ولی امجور ک شمه واتینه پایه اساس کار اصولی نیه مخصوصا امی شعر واته کو دارم و خونده (تالش ترانه) امنی بی ایشکال نیمنونه ولی سعی کرم معرفی بکرم کسونی که با تجربه استینه و اصولی کار کرن- ولی همیشه ام استه ک جوونن خان شروع بکرن حمایت کرم تا تشویق ببون -ولی ام ایچی استه که فکری بی ببو چون شعر -ترانه و نوشته تاثیر دارن
سهیل عزیز وِر ت کا ممنون ک چمه دعوتی قبول کردیرونه و اشته وختی نورونه ام برنامه کو شیرکترون کرده و چمه عزیزه دوستون سوالونر جواب دوئه
ت کا ممنونیمونه و شمه را سربرزی و سقه جان اریزو دارم🙏🙏🙏🙏🌺
ناجمون استه تا در برنامه های دییر هنی شمه ختمتی کا بمونم.و شمه خاسه گفون کا ایستفاده بکرم🙏

خیلی چمه رفقون پی وی کو از شمه و تیم رادیو داریباغی سسی کاشون تشکر کرده و شمه را شون سلام راسنده و شمه راشون سربلندی ناجشون استا
🌷🌷🌷🌷🌷از جناب آبسکون عزیزازینکه که وقت گرانبهای خودرا دراختیار این جمع فرهنگی قراردادیدن به نوبه خود سپاسگزارم 🌷🌷🌷🌷🌷
زلیخا صبا;
سلام مرا به جناب ابسکون برسان وبه ایشان بفرما موفق باشند وخدا نگهدارشانکباشد
ازنی ور خشحالیمه شمنه لوا کردمه و عزیزون سوالی جواب دومه ناجه دارم شاته ببوم اجوری ک شایسته استا شمه خدمت بومونیم -ام واته مس مرا باعیث افتخاره

درباره ی admin

همچنین ببینید

زندگی نامه استاد قسمت خانی(صوتی)

زندگی نامه استاد قسمت خانی(صوتی) مرحوم قسمت خانی از بزرگان موسیقی تالشی بودند. ایشان در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *